GDPR / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας  και του διορισμένου Επαγγελματία Διοργανωτή Συνεδρίου (CONVIN SA) για το 17ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας.

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας και ο διορισμένος της Επαγγελματίας Διοργανωτής Συνεδρίου (CONVIN SA) για το 17ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας (εφεξής καλούμενη από κοινού ως Οργανωτική Ομάδα 17ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου Παχυσαρκίας), αναγνωρίζουν και σέβονται τη σημασία των προσωπικών δεδομένων που χειρίζονται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους και ως εκ τούτου έχουν προσαρμόσει πλήρως την πολιτική τους στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής GDPR) 2016/ 679/ΕΚ.

Με αυτή τη δήλωση, η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου επιθυμεί να ενημερώσει οποιονδήποτε επικοινωνεί μαζί της με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

 • με φυσική παρουσία στα γραφεία της στην Αθήνα
 • από το τηλέφωνο
 • στις επίσημες ηλεκτρονικές της διευθύνσεις ή μέσω της ιστοσελίδας της
 • χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες τη

υπό ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και σε ποια νομική βάση επεξεργάζεται τις σχετικές πληροφορίες και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή τους, και συγκεκριμένα:

 • τα προσωπικά τους δεδομένα,
 • τις κατηγορίες των δεδομένων τους,
 • τις πηγές των δεδομένων τους (όταν τα δεδομένα δεν παρέχονται από το ίδιο το άτομο),
 • τα κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου τήρησης των προσωπικών τους δεδομένων,
 • την επιλογή τους να ασκούν σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης και, όπου ενδείκνυται, διαγραφής, περιορισμού και αντίρρησης στην επεξεργασία καθώς και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, οποιασδήποτε πιθανής μεταφοράς δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
 • την επιλογή των ατόμων να καταγγείλουν οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων τους στα προσωπικά δεδομένα τους στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων καθώς και την τήρηση των σχετικών πολιτικών προστασίας δεδομένων και εγγυήσεων από την Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου. Για το σκοπό αυτό, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τη δήλωση της Οργανωτικής Ομάδας του Συνεδρίου.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο αυτής της δήλωσης ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο info@eiepcongress2023.gr

 

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 17ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

1. Η Οργανωτική Ομάδα του 17ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου Παχυσαρκίας ως «Υπεύθυνος Ελέγχου» και «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» προσωπικών δεδομένων

Ο Επαγγελματίας Διοργανωτής Συνεδρίου (CONVIN Α.Ε.) λειτουργεί με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με αριθμό 7359701000 και έχει την έδρα της στην οδό Κ. Βάρναλη 29, Χαλάνδρι 15233, Αθήνα.

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας είναι Επιστημονικό Σωματείο και έχει την έδρα στην οδό Λ. Κηφισίας 46, 11526, Αθήνα.

Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου επεξεργάζεται, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς της, τα προσωπικά δεδομένα των μερών που συναλλάσσονται μαζί της, καθιστώντας ως προς αυτά τα δεδομένα «υπεύθυνος επεξεργασίας» ή «υπεύθυνος επεξεργασίας».

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (απλής και ειδικής κατηγορίας) των υποκειμένων που συμμετέχουν στα Προγράμματα για σκοπούς υλοποίησης, αξιολόγησης και ελέγχου και τη σχετική νομική υποχρέωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη μορφή Τα δεδομένα μεμονωμένων συμμετεχόντων (μικροδεδομένα) προέρχονται κυρίως από τον Γενικό Κανονισμό και τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και από συγκεκριμένες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Η σχετική επεξεργασία δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

 

2. Πηγές δεδομένων

Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα από διάφορες πηγές. Ιδιαίτερα:

1) Προσωπικά δεδομένα που του παρέχετε απευθείας.

2) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει αυτόματα, όπως μέσω cookies (βλ. πολιτική cookies). Μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα:

– Η διεύθυνση IP σας.

– Το αναγνωριστικό του cookie σας.

– Το πρόγραμμα περιήγησής σας.

- Η τοποθεσία σου;

- Οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας (https://pcoconvin.eventsair.com/eiep23/) ;

Καθώς

3) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από άλλες πηγές, δηλαδή από άλλες δημόσιες αρχές καθώς και από πηγές προσβάσιμες στο κοινό.

4) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις επαφές της με εταιρείες / χορηγούς των Προγραμμάτων της

 

3. Κατηγορίες δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, κατά περίπτωση, είναι:

 • Απλά Στοιχεία, όπως κυρίως όνομα και επίθετο, ημερομηνία γέννησης, Αριθμός Ταυτότητας, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email κ.λπ.
 • Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας, όπως δεδομένα για τη θρησκεία, τις διατροφικές αλλεργίες, πιθανά προβλήματα υγείας και στοιχεία για την εθνική καταγωγή.

 

4. Σκοπός Επεξεργασίας

Οι λόγοι που η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ανάλογα με την περίπτωση, είναι:

– για να επικοινωνήσω μαζί σας·

– να απαντήσει στις ερωτήσεις σας·

– για την επεξεργασία των αιτημάτων σας·

– να συνάψει συμβάσεις μαζί σας·

– να εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντί ​​σας·

– να δηλώσετε την ιδιότητα μέλους σας και κάθε σχετικό δικαίωμα·

– να δηλώσετε τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις / δραστηριότητες

– να εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις του βάσει του εσωτερικού και του ενωσιακού δικαίου·

– να οργανώσει τη δραστηριότητά της στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 

5. Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, οι νομικές βάσεις στις οποίες υποστηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι οι ακόλουθες:

Άρθρο 6, παρ. 1α του GDPR

Όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Άρθρο 6, παρ. 1β του GDPR

Επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Άρθρο 6, παρ. 1γ του GDPR

Επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τη νομική μας υποχρέωση καθώς αυτή απορρέει από την ΕΕ ή την Εθνική Νομοθεσία.

Άρθρο 6, παρ. 1ε του GDPR

Επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που ανατίθεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

– Άρθρο 6, παρ. 1στ του GDPR

Επεξεργασία απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Οργανωτική Ομάδα του 17ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου Παχυσαρκίας, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων σας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ως υποκειμένων δεδομένων.

Και όσον αφορά τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας:

Άρθρο 9, παρ. 2α του GDPR

Όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων ειδικής κατηγορίας σας (διατροφική ιδιαιτερότητα, υγεία, εθνική καταγωγή) για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Άρθρο 9, παρ. 2β του GDPR

Όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία.

Και όσον αφορά τα δεδομένα που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και αδικήματα:

Άρθρο 10 του GDPR

Όπου η επεξεργασία επιτρέπεται ή απαιτείται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία.

 

6. Γνωστοποίηση σε τρίτους

Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου δεν προβαίνει σε καμία μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους. Ως εκ τούτου, δεν θα μοιραστεί τα δεδομένα σας με τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Χρησιμοποιεί επεξεργαστές, δηλαδή τρίτα μέρη, παρέχοντας υπηρεσίες σε αυτούς. Έχει δεσμεύσει συμβατικά τους εκτελούντες την επεξεργασία ώστε να μην μπορούν να διαχειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός εάν τους δώσει συγκεκριμένες οδηγίες και επομένως δεν θα μοιραστούν τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν άλλο εκτός από την ίδια την Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου, ενώ θα διατηρήσει τα δεδομένα σας με ασφάλεια για την περίοδο που σας έχει υποδείξει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχει νομική υποχρέωση να αποκαλύψει τα δεδομένα σας. Τέτοια περίπτωση προκύπτει βάσει δικαστικής απόφασης ή όταν συνεργάζεται με άλλες δημόσιες αρχές και φορείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με διατάξεις του ενωσιακού ή εσωτερικού δικαίου.

Ως εκ τούτου, η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου μπορεί να αποκαλύψει ή να μεταβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, και συγκεκριμένα όταν υπάρχουν:

– Προηγούμενη συγκατάθεση για λογαριασμό σας ως υποκείμενα των δεδομένων·

– Νομική υποχρέωση γνωστοποίησης δεδομένων σε Αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς και στις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον ζητηθεί νόμιμα και αρμοδίως.

 

7. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας

Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί ο σκοπός της επεξεργασίας. Μετά τη λήξη της, η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου  θα διατηρήσει νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις της Ένωσης ή της Εθνικής νομοθεσίας και όπου η διατήρηση είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εταιρείας.

 

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ανάλογα με τη νομική βάση στην οποία βασίζεται η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

8.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε:

– επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και

– αντίγραφο τέτοιων δεδομένων

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα γραπτώς, μέσω email στην Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου

Μπορεί να μην θέλετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχει για εσάς η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου. Για αυτόν τον λόγο, θα διευκόλυνε και θα επιτάχυνε τη διαδικασία εάν διευκρινίζατε στην Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου ποια δεδομένα θέλετε ακριβώς. 

Όταν ζητάτε πρόσβαση (σε προσωπικά δεδομένα), είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

– Το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας

– Οποιαδήποτε πληροφορία χρησιμοποιεί η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου για να σας αναγνωρίσει ή να σας διαφοροποιήσει από άλλα άτομα με το ίδιο όνομα, όπως κωδικός κ.λπ.

– Λεπτομέρειες ή σχετικές ημερομηνίες που θα βοηθήσουν την Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου να εντοπίσει τι χρειάζεστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα.

 

Πότε μπορεί η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου να αρνηθεί να παραχωρήσει πρόσβαση;

Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης εάν τα δεδομένα σας περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα άλλου ατόμου, εκτός εάν το άλλο άτομο έχει συναινέσει στην αποκάλυψη των δεδομένων του ή είναι εύλογο οι εν λόγω πληροφορίες να σας παρέχονται χωρίς τη συγκατάθεση του το άλλο άτομο.

Για να λάβει τη σχετική απόφαση, η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου θα πρέπει να ρυθμίσει το δικό σας δικαίωμα πρόσβασης έναντι των δικαιωμάτων του άλλου ατόμου σε σχέση με τις δικές του πληροφορίες.

Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου θα έχει επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί να παραχωρήσει πρόσβαση όταν αυτό είναι σαφώς αβάσιμο ή καταχρηστικό.

Σε κάθε περίπτωση, η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου θα πρέπει να σας ενημερώσει και να αιτιολογήσει την απόφασή της. Θα πρέπει επίσης να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων ή ακόμη και να προσφύγετε ενώπιον των Δικαστηρίων.

 

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να απαντήσει η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου;

Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου πρέπει να απαντήσει στο αίτημά σας εντός ενός μήνα.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί επιπλέον χρόνος για την αξιολόγηση του αιτήματός σας και έως δύο μήνες για να απαντηθεί.

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον επιπλέον χρόνο, η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου θα σας ενημερώσει εντός ενός μήνα για το λόγο για τον οποίο χρειάζεται περισσότερος χρόνος.

 

Μπορεί η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου να χρεώσει ένα τέλος για την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασής μου;

Αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων θα σας παρασχεθεί δωρεάν. Ωστόσο, εάν η αξίωσή σας είναι εμφανώς καταχρηστικά επαναλαμβανόμενη ή υπερβολική, ενδέχεται να σας χρεώσει ένα τέλος για τα διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με αυτήν.

 

8.2 Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας όταν είναι ανακριβή ή συμπληρωμένα όταν είναι ελλιπή.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας, πρέπει να ενημερώσετε την Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου  ότι αμφισβητείτε την ακρίβεια και την πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Θα χρειαστεί να προσδιορίσετε ποια δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, να εξηγήσετε πώς θα πρέπει να τα διορθώσει η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου και να παράσχετε σχετικά στοιχεία ανακρίβειας.

Όταν ζητάτε από την Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου να διορθώσει τα δεδομένα σας, θα ελέγξει διεξοδικά εάν τα δεδομένα είναι ακριβή ή όχι, με βάση τα στοιχεία που θα παρέχετε σε αυτήν και αυτά που έχει στην κατοχή της. Στη συνέχεια θα σας ενημερώσει εάν έχει διορθώσει, διαγράψει ή συμπληρώσει τα δεδομένα. Σε περίπτωση που η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου κρίνει ότι δεν τεκμηριώνεται η ανακρίβεια ή η μη πληρότητα των δεδομένων, θα σας ενημερώσει σχετικά, αιτιολογώντας ταυτόχρονα την αρνητική της απάντηση. Εάν έχει αποκαλύψει τα δεδομένα σε τρίτους, η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου θα επικοινωνήσει μαζί τους και θα τους ενημερώσει για τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των δεδομένων, εκτός εάν αυτό είναι ανέφικτο ή απαιτεί δυσανάλογες προσπάθειες. Παράλληλα, εάν το επιθυμείτε, μπορεί να σας ενημερώσει σε ποιους παραλήπτες έχει μεταφέρει τα δεδομένα σας.

 

8.3 Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν δεν επιθυμείτε πλέον να υποβάλλονται σε επεξεργασία τέτοιων δεδομένων και εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος να τα κρατήσει η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου ως Υπεύθυνος επεξεργασίας.

Ειδικότερα, το δικαίωμα αυτό ασκείται:

 • όταν η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και την αποσύρετε, επομένως, εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν.
 • όταν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία ή υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία ή εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία τους και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία· και τελικά,
 • εάν τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί παράνομα ή όταν ήσασταν παιδί στα πλαίσια παροχής ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση προσωπικών δεδομένων από την Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου είναι νόμιμη όταν είναι απαραίτητη για λόγους όπως η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Οργανωτικής Ομάδας  του Συνεδρίου ή της ίδρυσης, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου δικαιούται να αρνηθεί τη διαγραφή των δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν η διατήρηση δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης·
 • όταν η διατήρηση των δεδομένων σας αποτελεί νομική υποχρέωση·
 • όταν η διατήρηση των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιας υγείας·
 • όταν η διατήρηση των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων·
 • όταν η διαγραφή των δεδομένων σας θα παρεμπόδιζε σημαντικά ή θα καθιστούσε αδύνατη την επεξεργασία για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς.

 

8.4 Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας

Ως εναλλακτική του δικαιώματος διαγραφής και του δικαιώματος αντίρρησης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας μόνο όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • η ακρίβεια των δεδομένων σας αμφισβητείται από εσάς και η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου καθώς ο ελεγκτής εξετάζει το αίτημα.
 • όταν η επεξεργασία είναι παράνομη·
 • όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά ζητάτε τη διατήρησή τους για τη θεμελίωση και την υπεράσπιση των νομικών αξιώσεων σας·
 • όταν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία και η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου ως ελεγκτής εξετάζει εάν οι νόμιμοι λόγοι υπερισχύουν των δικών σας.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα αντίρρησης, και ιδίως:

 1. Εάν ζητήσετε διόρθωση των ανακριβών δεδομένων σας, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα η Οργανωτική ομάδα του Συνεδρίου εξετάζει το αίτημα για διόρθωση ή
 2. Εάν ζητήσετε το δικαίωμα αντίρρησης, μπορείτε να ζητήσετε ταυτόχρονα τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου εξετάζει το αίτημα για ένσταση.

 

8.5 Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία από την Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου ως ελεγκτή σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή (π.χ. XML, JSON, CSV κ.λπ.).

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου να διαβιβάσει αυτά τα δεδομένα χωρίς εμπόδια απευθείας σε άλλον ελεγκτή.

Το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί από εσάς μόνο όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα (δηλαδή εξαιρούνται τα έντυπα αρχεία).
 • Η επεξεργασία βασίζεται είτε στη συγκατάθεσή σας είτε στην εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (άρθρο 6 παρ. 1β του GDPR).
 • Τα προσωπικά δεδομένα σας αφορούν ως υποκείμενο των δεδομένων και έχουν παρασχεθεί από εσάς·
 • Η άσκηση του δικαιώματος δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

 

8.6 Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν όταν η επεξεργασία βασίζεται είτε σε έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον είτε στην ύπαρξη έννομου συμφέροντος που επιδιώκει η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ.

Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου δεν επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα εκτός εάν αποδεικνύει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

8.7 Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Εάν απαιτείται από την Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου να λάβει μια απόφαση που παράγει νομικά αποτελέσματα για εσάς με βάση αποκλειστικά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 • Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου ως ελεγκτής μπορεί να λάβει νόμιμα μια τέτοια απόφαση μόνο εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή όταν η απόφαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας ή εάν μια τέτοια απόφαση εγκρίνεται από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία , το οποίο θεσπίζει επίσης κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Εάν μια τέτοια απόφαση ληφθεί ως απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ μας, δηλαδή της Οργανωτικής Ομάδας του Συνεδρίου ως υπεύθυνου επεξεργασίας και εσείς ως υποκείμενου των δεδομένων ή βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση έτσι ώστε η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου θα είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά σας, τουλάχιστον το δικαίωμα να αποκτήσετε ανθρώπινη παρέμβαση στη λήψη αποφάσεων ή το δικαίωμα να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση ως υποκείμενο των δεδομένων.
 • Εάν η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου σκοπεύει να επεξεργαστεί δεδομένα αυτόματα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, θα σας παρέχει, κατά τη λήψη των δεδομένων (όταν τα έχει συλλέξει από εσάς) ή σε εύλογο χρόνο (όταν τα δεδομένα αυτά έχουν ληφθεί από άλλη πηγή), επίσης τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:

- εάν και σε ποιο βαθμό λαμβάνει χώρα η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ·

- σχετικά με τη λογική που εμπλέκεται?

- σχετικά με τη σημασία και τις προβλέψιμες συνέπειες της επεξεργασίας·

- πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου, οι οποίες παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Έχετε το δικαίωμα, σε περίπτωση που πραγματοποιείται δημιουργία προφίλ, να λάβετε περιορισμό επεξεργασίας σε οποιοδήποτε στάδιο της.

Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου θα υποχρεωθεί να διαγράψει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα εάν το προφίλ βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και αυτό ανακληθεί ή εάν ασκήσετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα σας και εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμός λειτουργίας.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν η επεξεργασία βασίζεται στην ύπαρξη έννομου συμφέροντος που επιδιώκει η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ και η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου δεν θα πρέπει πλέον να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα εκτός εάν αποδεικνύει επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Εάν ανακαλύψετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε παράνομη επεξεργασία ή τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν παραβιαστεί, με την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Συνεδρίου  (DPO) σχετικά με το σχετικό ζήτημα, δηλαδή έχετε ασκήσει τα δικαιώματά σας έναντι της Οργανωτικής Ομάδας του Συνεδρίου και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός ενός μηνός (η προθεσμία παρατείνεται σε δύο μήνες σε περίπτωση περίπλοκου αιτήματος) είτε πιστεύετε ότι η απάντηση που λάβατε από την Οργανωτική ομάδα του Συνεδρίου δεν είναι ικανοποιητική και το πρόβλημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Θ. 11523 Athens Olympicts@dpa.gr, fax 2106475628 (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε και την Πύλη της Αρχής https://www.dpa.gr/en). 

 

10. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να αποτραπεί η καταστροφή, η απώλεια, η αλλοίωση, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η αποκάλυψη ή η μεταφορά σε μη δικαιούχο πρόσωπο ή οντότητα με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου έχει σχέδια επιχειρηματικής συνέχειας και ανάκαμψης, τα οποία δοκιμάζει και ενημερώνει περιοδικά. Στην πραγματικότητα έχει θεσπίσει και εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται.

Επιπλέον, για το σκοπό αυτό, η Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου έχει αναθεωρήσει τις συμβάσεις που έχει με τους εκτελούντες την επεξεργασία για να τους δεσμεύσει να σέβονται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του GDPR, λαμβάνοντας και επιβάλλοντας μέτρα για την προστασία τους από κινδύνους καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. αποκάλυψη ή μεταβίβαση σε μη δικαιούχο πρόσωπο ή οντότητα, με οποιονδήποτε τρόπο και με την υπογραφή ρήτρας εμπιστευτικότητας.

 

11. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Όταν παρέχουμε συνδέσμους σε ιστότοπους ή άλλους οργανισμούς, αυτή η ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι ιστότοποι ή οι Οργανισμοί επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχετε γενικά. Αυτός είναι ο λόγος που σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε.

 

12. Λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Διατηρούμε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωσή σας. Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με άλλους οργανισμούς, αλλά οι εταιρείες παροχής μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν τη δική τους πολιτική GDPR στην οποία σας παραπέμπουμε.

 

13. Αναθεώρηση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η δήλωση υπόκειται σε περιοδικές αναθεωρήσεις και ενημερώσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου 

 

 

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου: T: + 2106833600  E: info@convin.gr  W: www.convin.gr

Member of: